TΟ ΕΡΓΟ

Περιγραφή Έργου

Βασική ιδέα

Στην υφιστάμενη συσκευασία διακίνησης και εμπορίας του νωπού γαύρου μετά την πάροδο τριών - τεσσάρων ημερών παρατηρείται αιμορραγία στα βράγχια και στους οφθαλμούς των οργανισμών, καθιστώντας το προϊόν δύσκολα εμπορεύσιμο, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Βασική ιδέα του Έργου είναι η βελτίωση της εμπορικά ωφέλιμης διάρκειας ζωής (shelf life) του νωπού γαύρου, μέσα από τη λεπτομερή παρακολούθηση φυσικοχημικών, μικροβιολογικών, βιοχημικών και οργανοληπτικών μεταβλητών - δεικτών ποιότητας που λαμβάνουν χώρα κατά την τυπική συντήρησή του, ώστε να ανιχνευθούν τα αδύνατα σημεία της διαδικασίας και να γίνουν παρεμβάσεις για την ελαχιστοποίησή τους. Ως βασικό εργαλείο για το σκοπό αυτό, προτείνεται η χρήση μίκρο-νάνο-φυσαλίδων (ΜΝ-φυσαλίδων) όζοντος για τον εμπλουτισμό του νερού που χρησιμοποιείται στην όλη διαδικασία συντήρησης αλιευμάτων, συμπεριλαμβανομένου της παραγωγής πάγου σε μορφή νιφάδων (λέπι πάγου).

Το αντικείμενο της πρότασης αφορά κυρίως στην έρευνα και πειραματική ανάπτυξη μιας συσκευής παραγωγής ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος, ειδικά για εφαρμογή στη συντήρηση αλιευμάτων και εμπλουτισμό τόσο απλού νερού ύδρευσης όσο και θαλασσινού – αλατισμένου νερού, καθώς και παραγωγή πάγου με το εμπλουτισμένο, με ΜΝ-φυσαλίδες όζοντος, νερό με στόχο την επέκταση της εμπορικής διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Σκοπιμότητα

Η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου υποστηρίζεται επίσης από τη συνεχόμενη ανάγκη για βελτιστοποίηση των συνθηκών συντήρησης των νωπών αλιευμάτων, ώστε:

 • Ο καταναλωτής να τα αντιλαμβάνεται φρέσκα (οργανοληπτικά κριτήρια).
 • Να διατηρούν στον μέγιστο βαθμό τα διατροφικά τους χαρακτηριστικά.
 • Να διατηρούν χαρακτηριστικά υγιεινής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
 • Να είναι ανεκτικά (ανθεκτικότερα) σε τυχόν μεταβολές των συνθηκών συντήρησης (π.χ. μείωση της θερμοκρασίας) και μεταφοράς τους (π.χ. σε κιβώτια πλημμελούς - προβληματικής στεγανοποίησης και θερμομόνωσης).

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά

Επιπλέον τεχνολογικά χαρακτηριστικά της πρότασης που τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητά της περιλαμβάνουν:

 • Προκλήσεις οι οποίες τεχνολογικά είναι στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας: Πάγος με όζον, ΜΝ-φυσαλίδες και συνδυασμός τους, εφαρμογές πρωτεομικής και μετα-γονιδιωματικής.
 • Τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποθήκευσης των νωπών αλιευμάτων, με σημαντικές προοπτικές εξαγωγών σε γειτονικές χώρες.
 • Τη βελτίωση των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των αλιευμάτων για τη μεγαλύτερη απήχηση στους καταναλωτές.
Γαύρος μηδενικής ημέρας συντήρησης
Γαύρος τέταρτης ημέρας συντήρησης σε πάγο με θαλασσινό νερό (διακρίνεται η αιμάτωση στην περιοχή των βραγχίων και των οφθαλμών)

Στόχοι του Έργου

Κύριος στόχος του Έργου είναι να επιτευχθεί η διατήρηση των οργανοληπτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του νωπού γαύρου για 4 ημέρες, μετά από την αποθήκευση/συντήρησή του σε πάγο που περιέχει ΜΝ-φυσαλίδες όζοντος

 • Kαταγραφή, ανάλυση και βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης της συνολικής διαδικασίας συντήρησης αλιευμάτων στα αλιευτικά σκάφη και στις ιχθυόσκαλες.
 • Mελέτη της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων άλατος στο εναιώρημα πάγου που χρησιμοποιείται στις παγολεκάνες βύθισης του αλιεύματος, κυρίως όσον αφορά τα οργανοληπτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του νωπού γαύρου.
 • Επαλήθευση και επικύρωση τεχνολογίας παραγωγής ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος και ειδικά για χρήση στη συντήρηση νωπών αλιευμάτων, εργαστηριακή λειτουργία και αναβάθμιση TRL (Technology Readiness Level, κατά NASA & Horizon 2020) σε επίπεδο 6 (System/subsystem model or prototype demonstration in a relevan tenvironment).
 • Πιλοτική εφαρμογή χρήσης ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος στη συντήρηση αλιευμάτων και έλεγχος αξιοπιστίας για βιομηχανική χρήση προς αναβάθμιση TRL (Technology Readiness Level, κατά NASA & Horizon 2020) σε επίπεδο 7 (System prototype demonstration in an operational environment).
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής της καινοτόμου συσκευής ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος από ελληνική εταιρεία και την εμπορική διάθεσή της. Βελτιστοποίηση παραμέτρων για οικονομική και αποτελεσματική λειτουργία της, κατάλληλη για εμπορική διάθεση.
 • Διάχυση βέλτιστων πρακτικών συντήρησης νωπών αλιευμάτων και ευρεία δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, προς βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών συντήρησης νωπών αλιευμάτων, μέσω της προτεινόμενης καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη μιας καινοτόμου διαδικασίας βελτίωσης διάρκειας ζωής αλιευμάτων με χρήση ενός νέου προϊόντος - εργαλείου (συσκευή ΜΝ-φυσαλίδων όζοντος).
 • Εισαγωγή νέων και καινοτόμων διαδικασιών και τεχνικών (αλατότητα εναιωρήματος πάγου, οζονοποίηση νερού - πάγου) στο επίπεδο της μεταποίησης και της εμπορίας αλιευμάτων. Τα ανωτέρω θα μελετηθούν τόσο επιστημονικά αλλά και σε τεχνολογικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να τύχουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής και εμπορικής εφαρμογής.

Εταίροι

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Τμήμα Χημείας

dipaeΤο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας στην Καβάλα σχεδιάστηκε αντίστοιχο με αυτά των καλυτέρων Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Υπηρετεί με συνέπεια, σε έκταση και εμβάθυνση, όλες τις πειθαρχίες της Χημικής Επιστήμης. Είναι απαιτητικό, ανάλογο με τη δυσκολία που επιβάλλεται να έχει μία βασική θετική επιστήμη.

Συγχρόνως παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πετρελαίου, δια μέσου της κατεύθυνσης στη «Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου». Το νέο Τμήμα Χημείας είναι διάδοχο του Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου με εμπειρία πλέον των 40 ετών τόσο στον upstream όσο και στον downstream τομέα του Πετρελαίου, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερα αμειβόμενες αγορές εργασίας στον κόσμο.

Παράλληλα η κατεύθυνση στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» συνδυάζει κατά τρόπο συνεκτικό τη Χημεία με την επιστήμη των υλικών και τις συναφείς πειθαρχίες της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και της κυκλικής οικονομίας μέχρι τη νανοχημεία και τα νανοϋλικά. Καινοτόμο στοιχείο της κατεύθυνσης είναι ότι προσφέρει καθετοποιημένη γνώση, από τη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό των υλικών μέχρι την αντοχή και την 3Δ εκτύπωση αυτών, γεγονός που διασφαλίζει στους αποφοίτους μας πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας, με εξίσου υψηλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

Επίσημη ιστοσελίδα

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας

dipaeΤο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί από το 1993 στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Είναι το μοναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα με αποκλειστική εξειδίκευση στην αλιεία.

Το τακτικό προσωπικό του Ινστιτούτου αριθμεί 28 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 11 είναι ερευνητές. Επιπλέον, μέσω των ερευνητικών έργων που εκτελεί, απασχολεί περισσότερους από 60 νέους επιστήμονες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διατήρηση του επιστημονικού κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής.

Το ΙΝΑΛΕ διεξάγει έρευνα σε θέματα που αφορούν: α) Στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων μέσω της μελέτης της βιολογίας, της οικολογίας και της δυναμικής των πληθυσμών θαλάσσιων οργανισμών που παρουσιάζουν οικονομικό ή/και οικολογικό ενδιαφέρον, όπως και σε αυτήν των περιβαλλοντικών (φυσικοχημικών, ωκεανογραφικών) παραμέτρων που τους επηρεάζουν, β) Στη μελέτη της ιχθυοπανίδας σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον στα εσωτερικά νερά, γ) Στη μελέτη φυτικών και ζωικών οργανισμών που ζουν κυρίως στο βυθό των μεταβατικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και δ) Στην ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στους τομείς της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, της υδατοκαλλιέργειας ζωικών και φυτικών οργανισμών και της βιοτεχνολογικής αξιοποίησης των προϊόντων και των υπό/παραπροϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Στο ΙΝΑΛΕ λειτουργούν ειδικές ερευνητικές δομές, όπως και δομές για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:

 • Χημικό/βιοχημικό εργαστήριο για την εκτίμηση ποιότητας αλιευτικών προϊόντων, όπως και για την εκτίμηση ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Ωκεανογραφική και καταδυτική δομή για την εκτίμηση του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας θαλάσσιων περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (ευαίσθητα οικοσυστήματα, προστατευόμενες περιοχές, παρακολούθηση τεχνητών υφάλων).
 • Υποδομή για την περιβαλλοντική ποιότητα και βιοποικιλότητα εσωτερικών υδάτων.
 • Υποδομή για τη γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών και την ταυτοποίηση ειδών σε μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα.

 

Στο ΙΝΑΛΕ διατηρούνται συλλογές βιολογικού και γενετικού υλικού υδρόβιων ζώων (σπονδυλωτών και ασπόνδυλων) και φυτών (μακρο- και μικρο-φυκών).

Επίσημη ιστοσελίδα

color
https://www.nanozon.gr/wp-content/themes/quercus/
https://www.nanozon.gr/
#c1c1c1
style1
paged
Loading posts...
/home/nanozong/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off